Current Members
 • Luo, Xing
  President
  Economics
  xluo2@gmu.edu
 • Li, Cheng
  Vice President
  Accounting
  lcheng4@gmu.edu
 • Chen, Mo
  Vice President
  Vocal Performance
  mchen11@gmu.edu
 • Wen, Qiushi
  Vice President
  Economics
  qwen@gmu.edu
 • Niu, Ran
  Secretary
  Finance
  rniu@gmu.edu
 • Jiang, Chuqi
  Event Coordinator
  Finance
  cjiang3@gmu.edu
 • Xu, Haochen
  Public Relation
  Finance
  hxu3@gmu.edu
 • Chen, Mo
  Entertainment & Culture Officer
  Civil Engineering
  mchene@gmu.edu
 • Wu, Dengyang
  Propaganda
  Electrical Engineering
  dennis_393@live.cn
 • Jiang, He
  Sports Coordinator
  Piano Performance
  hjiang3@
  masonlive.gmu.edu
 • Zhang, Xiaoxiao
  Treasurer
  Economics
  xzhang12@
  masonlive.gmu.edu
 • Xiao, Chen
  Webmaster
  Economics
  cxiao2@gmu.edu