George Mason Chinese Christian Fellowship

Contacts

Student Group:
Xiao Jing (703.822.7761)

Young Professional Group:
Doug Zheng (202.215.0280)
Weidong He (703.485.7575)

Parents Group:
Xu Ning (571.230.4692)

General Coordinators:
Junhui Liu (202.294.3358)
Xinyuang Wang (703.783.1558)